Wybrane informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele katolickim.

————————————————————————————————————————-

Administratorem danych osobowych jest Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej w Sokolnikach – Lesie.

Adres: 95 – 039 Sokolniki – Las, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

Email: piotrmm@archidieceajz.lodz.pl

Telefon:  607602705

———————————————

Inspektor Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej

Adres:  90-450 Łódź, ul. Ks. Skorupki 1

Email: iod@archidiecezja.lodz.pl

—————————————————–

Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

Adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,

Emai: kiod@episkopat.pl

www.kiod.episkopat.pl

———————————————————————————————————————-

Użyte skróty:

  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
  2. Dekret – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.
  3. KPK z 1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

———————————————————————————————————————————–

W działaniach statutowych Kościół katolicki jest wyłączony spod regulacji RODO na podstawie art. 91 RODO. Artykuł ten stanowi, że jeżeli w dni wejścia w życie RODO Kościoły i inne związki wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem że zostaną dostosowane do wskazanego rozporządzenia. Kościół miał własny system ochrony danych, który obecnie dostosował do RODO. Podstawę tego systemu stanowi Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. i Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r. oraz inne regulacje prawa partykularnego, czyli zazwyczaj prawa diecezjalnego.

Jedynie w sferze pozakościelnej prowadzonej przez Kościół, np. gospodarczej, edukacyjno-wychowawczej czy innej kościelne osoby prawne stosują się do powszechnie obowiązujących w naszym kraju przepisów w tym i do RODO.

Dane osobowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Dekretu podaję następujące informacje dotyczące danych osobowych:

1)    cele przetwarzania: zgodnie z prawem kanoniczym, prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzielaniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych, a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce, np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do danej grupy parafialnej itp.

2)    kategorie danych osobowych: imię nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres oraz inne,

3)    informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym lub na Pani/Pana prośbę,

4)    w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: zgodnie z prawem kanonicznym,

5)    informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Dekretem: informuję, iż ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania od administratora: sprostowania danych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu, 2) usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu, 3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu,

6)    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – informacje o ich źródle: informacje te zostały przekazane przez Pani/Pana rodziców.

Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl.