Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Archidiecezji Łódzkiej

I. Cel Rady

 1. Parafialna Rada Duszpasterska jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.
 2. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27).

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

 1. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:
 2. a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii;
 3. b) z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich. Wyboru dokonują w swoim gronie istotne liczebnie w życiu parafii parafialne grupy apostolskie, które wskazuje proboszcz;
 4. c) z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.
 5. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków Rady powinna być dostosowana do wielkości parafii.
 6. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.
 7. Przed objęciem funkcji, członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.
 8. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady, daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz, po uprzedniej konsultacji z  Radą. Członkostwo traci  się także  na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia wieku 70 lat.
 9. Skład Rady oraz  dokonane w niej zmiany na wniosek proboszcza winny uzyskać zatwierdzenie Ordynariusza miejsca.

III. Zadania i kompetencje Rady

 1. Do zadań Rady należy wspomaganie proboszcza w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.
 2. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych. Wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem, Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do proboszcza.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

 1. Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 5 lat. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zmienić tę część Rady, która pochodzi z nominacji.
 2. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
 3. Porządek zebrania winien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Należy w nich umieścić „wolne głosy” oraz możliwość zgłoszenia spraw do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego zebrania.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej.
 5. Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
 6. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

V. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie zmiany w Statucie, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez Arcybiskupa Łódzkiego.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku na okres próbny 5 lat.

 

Ks. Zbigniew Tracz X Marek Jędraszewski
Kanclerz Kurii Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 24 czerwca 2013 roku, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
KO – 022 – 1301/13 

 Parafialna Rada Duszpasterska:

 1. p. Natalia Osówniak – reprezentująca Żywa Różę
 2. p. Wiesława Nowińska – przedstawicielka Chóru Pasyjnego
 3. p. Beata Jarzyńska – Urbaniak – przedstawicielka Odnowy w Duchu Świętym
 4. p. Iwona Cesarz z Sokolnik
 5. p. Dorota Depczyk z Sokolnik
 6. p. Marta Lisiecka z Sokolnik
 7. p. Maciej Banacki – przedstawiciel Domowego Kościoła – Oazy Rodzin
 8. p. Dariusz Trzmielak z Katarzynowa
 9. p. Arkadiusz Nocuń z Adolfowa
 10. p. Mateusz Karolczak – reprezentant ministrantów

Parafialna Rada Ekonomiczna:

 1. p. Jolanta Kosiorek z Adolfowa
 2. p. Wojciech Sęk z Jasionki
 3. p. Zdzisław Filipiak z Sokolnik
 4. p. Jan Cichocki z Kaniej Góry
 5. p. Waldemar Szczepański z Adolfowa
 6. p. Tomasz Sęk reprezentant Strażaków z Kaniej Góry
 7. p. Wojciech Wenc z Kaniej Góry